Pågående projekt

BIGMAP (Biokemiska, kliniska och genetiska markörer för uppföljning och prognosticering vid levercirros) är en prospektiv, longitudinell, multicenter, kohortstudie på patienter med levercirros med syfte att skapa en gemensam biobank och register för framtida forskning på biomarkörer vid olika utfall (t.ex. hepatocellulär cancer, dekompensation, akut njurskada, portatrombos). I studien skapas en nationell kohort på 700–1000 patienter med cirros som följs i 7 år med årlig provtagning av serum och plasma, samt vid inklusion även DNA. Kliniska data registreras i Svenskt Register för Levercirros. I en separat studiearm inkluderas patienter med hepatocellulär cancer med provtagning före och efter behandling. Denna nationella biobank kommer vara tillgänglig för forskningsprojekt även utanför SweHep-nätverket efter prövning i projektets styrgrupp. Huvudansvarig för insamlingen är Per Stål (per.stal@ki.se).

PiSCATIN – Behandling med simvastatin vid primär skleroserande kolangit (PSC) – en randomiserad kontrollerad studie. Vi genom för en jämförande studie mellan simvastatin 40 mg och placebo. Baserat på en hypotesgenererande registerstudie som att risken för levertransplantation eller död var halverad hos PSC patienter som blivit exponerade för statiner. Studien startar 2020 och totalt ska 700 patienter behandlas i 5 år. Alla patienter som har en verifierad PSC diagnos kan delta och primära utfallsmått är transplantation, död, cholangiocarcinom eller varicerblödning (clinicaltrials.gov; NCT04133792). Annika Bergquist (annika.bergquist@ki.se) är huvudansvarig för studien. Vi söker nu intresserade gastroenterologer i Sverige som följer patienter med PSC för deltagande i studien. För mer information, klicka här.

Autoimmun hepatit i Sverige är en retrospektiv kohortstudie med ett stort antal AIH-patienter från hela landet. Projektet har pågått sedan 1999 med flera uppdateringar av kohorten genom åren. I det aktuella projektet studerar vi risk för cancerutveckling, långtidsöverlevnad och dödsorsaker. Vi fortsätter att följa incidens och prevalens över tid. Projektansvarig är Åsa Danielsson Borssén (asa.danielsson@regionvasterbotten.se).

FLIS (fettlever i Sverige) är en prospektiv kohortstudie som genomförs inom ramen för SweHep. Syftet med FLIS är att skapa en stor nationell kohort av patienter med fettlever som följs i fem år, och riskfaktorer för progress av sjukdomen identifieras. Patienterna undersöks med ett flertal modaliteter och en biobank skapas, vilken kan användas för att undersöka betydelsen av olika biomarkörer. Ansvarig för FLIS är Hannes Hagström (hannes.hagstrom@ki.se).